IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

De

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De "afvallige"

9 minuten leestijd

De derde maal.

Het was voor de derde maal, dat ik van de week de film "de afvallige" heb gezien.

Enige jaren geleden zag ik deze film twee maal in één week. Ik was nog Kapelaan in die tijd. Ik zag hem toen met roomse ogen. Daarom kwam ik toen onder de indruk van deze film.Een pracht film vond ik het! Vooral dat meisje met haar sterke liefde, dat evenwel afgewezen werd omwille van het priesterideaal, boeide mij zeer.

Ik bewonderde die heldhaftige jongeman en werd verstorkt om met meer blijmoedigheid mijn eigen offer van celibatair-leven to dragon.

Hedenavond zag ik toevallig voor de derde maal. deze film. Nu op de televisie in een gezin, waar ik een boodschap had.Zonder te weten welke film er vertoond zou worden heb ik mezelf wat ontspanning gegund en bleef ik toezien. U begrijpt, dat mijn belangstelling groot was, toen "de afvallige" aangekondigd werd!

Boor een andere bril.

Evenals ik thans de Bijbel lees, na mijn "roomse bril" afgezet te hebben, met als gevolg, dat ik een geheel nieuwe visie heb gekregen op Jezus en dat ik de weg naar Jezus heb gevonden: door het geloof alleen, uit genade alleen en steunend op de Schrift alleen, Zo heb ik vanavond deze film ook met heel andere ogen bezien

Thans zag ik deze film als "collega-afvallige".

Thans zag ik deze film zonder roomse bril.

Thans zag ik deze film als levend lidmaat van Jezus.

Thans zag ik deze film als gelukkig getrouwd man.

Thans zag ik deze film, terwijl ik zelf een Moeder heb, die, mede door het zien van deze film, de houding van martelaresse heeft aangenomen, die, evenals dat moedertje op die film, liever zou sterven dan iets van mij aan te nemen.

Thans ben ik, na het zien van deze film, diep bedroefd en tegelijk verontwaardigd.

Nu ik het verhaal weer op nieuw gezien heb van deze Judas, dit monster van hoogmoed, die zulk een schat van een Moeder zo deed lijden, die zulk een ideale vriend vermoordde, nu heb ik opnieuw en beter begrepen, wat IK in de ogen van een rooms-katholiek ben: een verlopen sujet,

een hopeloze mislukkeling,

een afschuwwekkende Judas,

een meelijwekkende sukkelaar,

een trouweloze woordbreker,

EEN AFVALLIGE..........

VERONTWAARDIGD!!!!

Ja, diep verontwaardigd ben ik thans om zulk een bedriegelijke manier van propaganda, om zulk een valse voorstelling van zaken! Deze knap gespeelde monsterfilm is in het brein van een onvervalste roomskatholiek opgekomen. Iemand, die een tien krijgt voor zijn "sensus catholicus"! Het is knap gedaan om op zulk een wijze de eerbied voor het priesterschap en voor de MACHT van de priester in te pompen!

Het begint al in dat concentratiekamp. Die priester die sterft op het veld van eer, uitgeteerd en uit-geput. Daartegenover de onsympathieke, hoogmaedige, trotse "afvallige"! Welk een contrast! Hoe goed gevonden, om telkens weer opnieuw te laten merken, dat hij zijn priester-zijn maar niet KAN verloochenen en dat hij, wat hij ook schrijft, zegt of doet, zijn geloof toch niet kan verzaken: Hij absolveert de stervende priester, hij adviseert hoe te doen met de geconsacreerde hostie en de wijn na de dood van de priester. Als hij zelf in een nachtkroeg de weerzinwekkende "consecratie" heeft gedaan van een hele fles wijn, dan belet hij TOCH een lichtzinnige juffrouw VOL OVERTUIGING om in deze "wijn" te roeren: zijn "geloof" ligt er dik op! Als zijn Moeder gestorven is, wil hij haar toch een rozen-krans meegeven in het graf!

Welk een betekenisvolle tegenstelling ook: de onkerkelijke begrafenis van zijn Moeder (door zijn schandelijk toedoen!!): skaal en triest, zon-der enige belangstelling. Nee, dan die rooms-katholieke begrafenis, welke die van zijn Moeder kruist heel nooi, met priester en misdienaars, met kaar-sen en wierrook en met veel mensen erachter.

Welk een afschuwelijke sujetten zijn ook die andere "afvalligen" waarmede de film ons doet kennis maken! Verlopen, onbetrouwbare, onsympa-thieke sujetten! Je krijgt er al aanstonds een afschuw van of je krijgt er diep medelijden mee!

Welk een haat straalt er uit de ogen van de afvallige! Welk een reinheid en edelmoedigheid daarentegen straalt er van die jonge man, die bewust vaarwel zegt aan een mooie liefde om zich voor te gaan bereiden op het priesterschap. Hoe prachtig doet hij heel bewust en volkomen vrijwillig afstand van een sterke liefde van een jonge vrouw en standvastig bezwijkt hij niet voor het krachtigste aandringen. Wat een "super-mens"!!!!! Alle bewondering dwingt zoiets van de argeloze toe-schouwer af en de samensteller van de film zal het ongetwijfeld zelf ook geloofd hebben, dat "DE" priester ZO zijn celibaat aanvaardt!...

Waar kan iemand al niet toe komen, als hij verraad pleegt aan zijn priesterschap.... De film toont het van het begin tot het einde! Het eindigt dan ook in totale verlatenheid, in gruwelijke wroeging en gewetenskwellingen en uiteindelijk in ver-standsverbijstering en laffe moord op dat arme, brave, heilige priestertje, daags na zijn pries-terwijding nog wel. Afschuwelijk, wat een moester! Ziedaar, waartoe "afval" leidt. Ziedaar, wat een bovenmenselijk, edelmoedig, heilig en machtig wezen een "echte" priester is! DAT is het, wat deze film wil bijbrengen.

VERONTWAARDIGING, ja, dat is het, wat in mij is na deze schildering van DE ex-priester door de rooms-katholieke filmwereld!

DROEFHEID.

Wat een massabedrog is zulk een tendentieuze film toch! Heel de televisie-kijkende wereld wordt op zulk een wijze bedrogen. Heel Geraardsbergen weet, dat ik een ex-priester ben. Heel Denderleeuw weet hetzelfde van Dominee Hegger. Nu weten de mensen, die deze film zagen, tenminste goed, wat voor een verlopen sujetten die "afvalligen" zijn. Nu weten zij weer des te beter, dat hun priesters een niet geëvennaarde MACHT hebben en dat zij verre boven de verlokkingen van het vlees staan (! ). Elke priester, die deze film zag, weet nu wat hem te wachten staat als hij een eventueel verlangen in hem zou opvolgen om het "vrijwillig" opgenomen juk van zich af te werpen.

Diep bedroefd ben ik door het zien van deze film! Bedroefd, niet omwille van de smaad, welke mij en andere ex-priesters door deze film wordt aangedaan, maar droefheid omwille van het bedrog, waardoor zovelen worden misleid.

IK BELIJD:

Moet ik mijzelf nu gaan verdedigen? Moet ik van mijzelf gaan zeggen, dat ik niet ben, zoals "DE" ex-priester daar is afgeschilderd? De waarheid zal de leugen achterhalen!

De spot, welke met "DE" ex-priester in deze film wordt gedreven, de schildering van "DE" afvallige is ZO oneerlijk, dat het geen verweer verdient, ware het niet, dat zovelen misleid worden door zulk een film. Er wordt een ONBEKEERDE, rooms-katholiek gelovig gebleven "afvallige" ten tonele gevoerd en dat is dan "DE" afvallige! Een man, die geen liefde voor Jezus heeft, een man weerzinwekkend om zijn hoogmoed .

Tegenover deze tendentieuze schildering van "DE" ex-priester kan ik niet beter doen dan GETUIGEN. Getuigen, wat JEZUS in mij heeft gedaan!

Redeneren, de leugen aantonen, heeft namelijk geen zin tegenover fanatieke rooms-katholieken. Zij luisteren niet eens! Zulken hebben alleen maar een (hoogmoedig) medelijden en zij schuilen (laf en gemakzuchtig) achter wat "de kerk" hen leert, zonder dat ze zelf iets hoeven te onder. zoeken. Zij hebben hun oordeel reeds klaar, een oordeel, dat hun kerk hen ingeeft en de veroor-deelde partij wordt daarbij niet eens te woord gestaan. Het woord van Jezus: "gij kent de Schrif-ten niet en DAAROM dwaalt gij" is op hen van toepassing. Maar zij weigeren de discussie en daarom zijn zij zich hun dwaling niet bewust.

De film doet een ontroerende zorg voor de "af-gevallene" zien. Het is goed daartegenover de FEITEN te zetten:

GEEN ENKELE PRIESTER OF LEEK IS ER NA MIJN "AFVAL" NAAR MIJ TOEGEKOMEN OM MET MIJ VAN GEDACHTEN TE WISSELEN! Geen enkele stap is er gedaan om mij van enig ongelijk te overtuigen.

Geen enkele priester heeft er serieuze correspondentie met mij gevoerd. De poging om zoiets uit te lokken met mijn voormalige dogmatiek-professor is op niets uitgelopen: het purperen gordijn is hermetisch gesloten en ik krijg geen taal of teken meer op hetgeen ik aan deze Pater trappist toezend.

Nooit heb ik na mijn "afval" meer iets van mijn vroegere "herders" oftewel overheid vernomen, noch van de Abt van Achel, noch van de Bisschop van Haarlem. Zij verschuilen zich achter een goedkoop medelijden en een soort van milde ontoerekenbaarheidsverklaring, ( zonder dokters-verklaring evenwel, want de pogingen, welke zij hiertoe hebben aangewend -historisch!!- zijn op niets uitgelopen, bij twee psychiaters nog wel!) Zij hebben zich beperkt tot het uitspreken van banvloek, uitstoting uit de Orde enz. Dat was het enige, wat deze "herders" deden. Neen, ik zal daarom mij niet trachten te rechtvaardigen tegenover hen.

Het enige wat ik wel wil doen is: GETUIGEN. Aan ieder die wil luisteren, getuig ik, dat ik, afgevallen van de rooms-katholieke KERK, mij met heel mijn hart bekeerd heb tot JEZUS. Ik getuig, dat ik Jezus liefheb en mij zonder enig voorbehoud aan HEM over heb gegeven. Ik getuig, dat het mijn verlangen is om zonder enig voorbehoud te buigen voor ALEES, dat in de Heilige Schrift geschreven staat. Ik ge-tuig, dat ik, na de teleurstelling, welke tien jaar contemplatief leven in de roomse kerk mij heeft gegeven, nu door het geloof alleen in Jezus, dat mij uit genade geschmnken is, rechtvaardiging, heiliging en verlossing gevonden heb IN CHRISTUS JEZUS, MIJN HEER. Ik getuig, dat ik, "afvallige" van de roomse KERK, heel mijn leven in dienst wil stellen, niet meer tot verkondiging van een KERK-leer, maar tot getuigenis van de heerlijkheid, welke er is IN CHRISTUS JEZUS, wiens eigendom ik mij weet. Ik getuig, dat het mijn verlangen is om heel mijn leven in te zetten tot uitbreiding van Gods Koninkrijk en tot voorlichting van een misleidde massa, die door het roosse SYSTEEM weerhouden worden om dat Koninkrijk bin-nen te gaan. Ik getuig, dat ik een grote liefde heb voor mijn vroegere geloofsgenoten en dat ik eronder lijd hen in zulk een misleiding van het roomse systeem te weten.

Dit getuigt U de van het roomse systeem afgevallen, maar TOT JEZUS BEKEERDE ex-priester:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1958

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

De

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1958

In de Rechte Straat | 16 Pagina's

PDF Bekijken