+ Meer informatie

OP DE WEG NAAR DAMASCUS

5 minuten leestijd

Ons blad heeft zich tot nog toe gericht tot twee totaal verschillende groepen van lezers.

Allereerst tot hen die in het protestantisme geboren zijn, want verreweg het grootste gedeelte van onze abonnees wordt gevormd door reformatorische christenen.

Wat verwacht deze groep van ons blad? Zij wensen gedegen informatie te ontvangen over de r.-k. leer en instellingen, over allerlei praktische vragen zoals de oecumene met Rome, het gemengde huwelijk. Ze willen ook graag horen, hoe ze het getuigende gesprek moeten voeren met rooms-katholieken.

Nu er in onze tijd allerlei verschuivingen hebben plaatsgegrepen in de r.-k. kerk van Nederland en ook in de protestantse kerken, zijn er vragen gerezen, die ons allen tegelijkertijd aangaan. We treffen thans dezelfde vrijzinnige tendenzen en dezelfde Schriftkritiek aan bij Rome en Reformatie. Daarom zijn er veel protestantse lezers, die het op prijs stellen om ook via ons blad voorlichting te krijgen over die gemeenschappelijke vragen. Dat hebben we wel gemerkt aan de vele nabestellingen op themanummers, zoals het nummer, waarin we de Schriftkritiek bij Rome en Reformatie behandelden naar aanleiding van de publikaties van drs. Baarda, en het nummer, waarin we de ontkenning van het plaatsbekledende sterven van Christus door de Nieuwe Katechismus en door dr. Wiersinga toetsten aan de Bijbel.

Deze protestantse lezers staan ook sympathiek tegenover onze ex-priesterarbeid en willen daar ook graag het een en ander over horen.

Onze r. k. lezers

Daarnaast hebben we steeds geprobeerd ons blad dienstbaar te maken aan de verkondiging van het Evangelie onder de rooms-katholieken. Zij hebben echter een geheel andere gedachtengang; ze bezigen termen die bij protestanten een andere betekenis hebben en omgekeerd. En dan moeten we niet vergeten: Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. Ook al willen wij in ons blad slechts de leer van Rome toetsen aan de Bijbel, vaak voelen zij dat toch aan als een aanval op hun persoon. En een blad dat voortdurend waarschuwt voor de valse oecumene met Rome, is daardoor al minder geschikt om r.-k. lezers te brengen tot openheid tegenover het Evangelie dat in datzelfde blad verkondigd wordt.

We hebben in het verleden wel telkens geprobeerd die moeilijkheid op te vangen door de uitgave van het eenmalige blad „Samen op weg", dat zich uitsluitend richtte tot rooms-katholieken, door afzonderlijke folders en brochures, door gesprekssamenkomsten met rooms-katholieken te organiseren, enz. Maar helemaal bevredigen deed ons dat niet.

We hebben daar vaak over gesproken met elkaar op de bestuursvergaderingen. En nu zijn we tot de volgende beslissing gekomen:

We meenden dat we toch een apart regelmatig verschijnend blad zouden moeten uitgeven voor rooms-katholieken en we noemen dat: „Op de weg naar Damascus". Dit blad mag niet te groot zijn, want het is een statistisch vastgelegd feit dat rooms-katholieken over het algemeen veel minder godsdienstige lektuur lezen dan protestanten. We hebben daarom gedacht: 16 bladzijden en dan maar vier keer per jaar.

Onmiddellijk rees de vraag: Hoe verspreiden we dat blad onder rooms-katholieken? Het antwoord lag voor de hand. Als wij dat blad „Op de weg naar Damascus" ook naar onze abonnees van I.R.S. zenden, dan heeft dat vele voordelen.

In de eerste plaats kunnen onze abonnees dan dat blad persoonlijk aan rooms-katholieken overhandigen of het bij hen in de bus stoppen. Zo wordt iedereen persoonlijk ingeschakeld en kan dat r.-k. gezin, waar hij „Op de weg naar Damascus" bezorgde, voortdurend gedenken in de gebeden.

Een tweede voordeel is dat onze abonnees dan zelf kunnen lezen, wat wij schrijven aan rooms-katholieken. Ze kunnen zien, hoe wij op een eenvoudige manier proberen het Evangelie aan hen duidelijk te maken. Dat kan een belangrijk hulpmiddel zijn, wanneer zij het getuigende gesprek met hen gaan voeren.

Een derde voordeel is dat we zodoende een grote oplage krijgen, waardoor het blad relatief veel goedkoper wordt. Het kan zodoende ook voor evangelisatiecommissies van allerlei kerken aantrekkelijk worden om „Op de weg naar Damascus" in meerdere exemplaren bij ons te bestellen.

Maar…… hoe moeten we dat financieel runnen? We hadden zo gedacht:

We gaan niet de abonnementsprijs verhogen. Het leven wordt toch al duur genoeg. Maar we gaan wél vier keer per jaar aan de abonnees van IRS „Op de weg naar Damascus" sturen met een omvang van 16 bladzijden en „In de Rechte Straat", dan eveneens slechts een omvang van 16 bladzijden. Totaal dus toch nog 32 bladzijden. Wij vertrouwen dat u daarmee akkoord gaat.

Een dringende vraag

Wij zouden aan onze abonees dringend willen vragen ons volledig vrij te laten in „Op de weg naar Damascus". Als u dan wel eens uitdrukkingen leest, die u vreemd aandoen, aanvaard dat dan a.u.b. en zie daarin een poging van ons om „Griek te zijn met de Grieken en Jood met de Joden" en rooms-katholiek met de roomskatholieken. We willen dan in hun huid kruipen, we willen dan aanknopen bij hun gedachtengang en gevoelsklimaat om vandaaruit het Evangelie in zijn diepte en rijkdom te ontvouwen. In het blad „In de Rechte Straat" willen we graag protestantse lezers aan het woord laten, wanneer zij menen het in sommige punten niet met ons eens te zijn, maar we zouden zulk een diskussie beslist willen vermijden in „Op weg naar de Damascus".

Overigens zijn wij toch steeds meer tot de overtuiging gekomen dat polemieken maar heel weinig vrucht van bekering voortbrengen. De uiteenzetting van de dwaling kan vanuit de verte enig voorbereidend werk verrichten, maar de echte bekering is uitsluitend het gevolg van de rechtstreekse Woord verkondiging en van de werking van de Heilige Geest.

We willen proberen in „Op de weg naar Damascus" de mens aan te spreken in zijn persoonlijke nood. We willen hem laten zien dat hij volkomen vastloopt, wanneer hij op eigen krachten God probeert te bereiken of het eeuwige leven te verdienen. We willen de heerlijkheid schilderen van de .persoonlijke omgang van een verbroken zondig mens met de God van de barmhartigheid in Jezus Christus. Daarom zal „Op de weg naar Damascus" wellicht ook dienstig kunnen zijn voor een gesprek met niet-christenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.