IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

Woord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Woord

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Mijn hartelijke dank voor het toezenden van uw februarinummer. Dit slaat tevens op het compliment dat u me op pagina 10 onder nr. 5 maakt: inderdaad leef ik met de zaak mee.

Natuurlijk hebt ook u niet verwacht. dat ik me terdege argumenterend binnen een halve pagina uitlaat, maar het weinige dat ik heb gegeven, is duidelijk niet door u gebruikt. Hoe anders kunt u, wanneer u pagina 38 e.v. weer opgeslagen zou hebben, de font maken boer i.p.v. (uw scheldwoord!) hoer te drukken? (Gaarne rectificatie).

Dit alles raakt echter nog steeds niet de kern van de zaak. En daarom verzoek ik (voor het laatst) nog eens om plaatsing van deze brief. Misschien heb ik me nog niet duidelijk uitgedrukt.

De hand in eigen boezem

Ik verwijt u, dat u nog steeds op pagina 2 durft toe te geven, dat u tot een waarschuwingsnummer genoodzaakt bent. Maar waar blijft de beloofde hand tn eigen boezem.

Geloof me, binnen de r.k. kerk is er genoeg kritiek (hoewel minder onsmakelijk dan uw commentaar op pag. 17 bij de foto „Heeft de paus het recht om te beslissen, of een moeder leven mag of niet. Wie gelooft dat") en dan ben ik even „giftig". Dat kunnen we zelf echt wel af.

Het feit dat u in het verleden gebruik hebt gemaakt van „De Nieuwe Linte" en „De Bazuin" bewijst dat u dat inziet. Het kan dus niet anders zijn dan dat uw pogingen voortkomen uit een innerlijke behoefte met uw eigen geloof klaar te komen.

Rassendiscriminatie

Zo niet, dan verwacht ik eerstdaags toch nog een artikel over de onverdraagzaamheid in Amerika, Engeland, Zuid-Afrika en Nederland (protestantse landen) die men rassendicriminatie noemt. Tenslotte mogen katholieken geen lid warden van de Ku-Klux-Klan.

Of wat dacht uw redaktie over het verband tussen protestantisme en de gedegenheid waarmee Amerikaanse bommenwerpers op zaterdag en op zondag speelgoed strooien?

U zult natuurlijk komen met het argument dat dit uw geloofs-, uw groepsgenoten niet zijn. Maar zijn de katholieke Spanjaarden soms de mijne? Toch wel een beetje. En daarom protesteer ik ook daartegen.

Protestants materialisme

Ook zou bijvoorbeeld een heel interessant introspectisch artikel geschrever. kunnen worden over protestants materialisme. Leest u hierover G. K. van 't Reve eens na, of bijvoorbeeld pag. 6 van uw februarinummer: „Moge de Heere deze arbeid ook in de toekomst blijvend zegenen; moge het aantal abonnees zich vermenigvuldigen...... ". Ook kan ik u eens aanraden vader Cats' praktijken wat nader te beschouwen. De zedenmcester spelen (in zeer slechte stijl, slaperig en wel!) en dan met 2 miljoen gulden overlijden. Voorwaar geen sinecure in die tijd. „Zij maken van hun buik bun God".

Het protestants evangelisch studentenblad „Parasol" heeft indertijd de telefonische reaktie van ds H. J. Hegger geregisreerd, waarvan ik bier aanhaal: „Het is waar dat ons werk soms in antipapisme resulteert, maar ik verzet me daartegen met alle krachten". Hier zijn we het dan eindelijk eens, ds .Hegger, ook ik verzet me daartegen, niet alleen omdat ik bang ben bij de kannonades geraakt te worden, maar vooral vanwege de schoten naast uw doel. Want uw werk. en dat meen ik van barte, verdient beter lot. Tenminste als ons beider doel zuivering is, want (pag. 32 februarinummer) „we hebben het in onze kerk druk met kibbelarijtjes, maar onze primaire taak, n.l. de reformatie vanuit het hart", kan ik helemaal onder schrijven. Wanneer u zich daarop gericht houdt, wanneer u zich niet meer bezondigt aan larmoyante uitspraken als „Jullie moeder moet toch sterven, zegt de pans. Ik bezit de absolute bestuursmacht" (pag. 15), kunnen we ieder in onze eigen kerk — ik respecteer uw overgang, ds Hegger! — werken aan hetzelfde ideaal.

Geest, vuur en liefde

Omdat uit bet bovenstaande blijkt, dat ik begrip opbreng voor uw werk, hoop ik dat u mijn bezwaren serieus wilt nemen. Want na het boek „Over de priester" (ambopocket) gelezen te hebben, besef ik dat uw werk op dit terrein zinvol is. Om u hiervan te overtuigen, deel ik u mede, dat u mijn bijdrage per giro kunt verwachten! In deze geest hoop ik, dat u deze reaktie van mij (voor 't laatst) wilt plaatsen. Dan kan ik weer beginnen de hand in eigen boezem te steken. „Dat de Geest, die toch Vuur en Liefde is, ons eens zal troosten en leiden".

1. Rectificatie: In de brief van de heer Dekkers in ons februari-nummer moet u dus niet de boeren, maar de hoeren door de lucht zien vliegen.

2. Wat is wederzijds begrip toch moeilijk. Want wij van onze kant menen, dat de heer Dekkers ons nog niet begrepen heeft.

Wij willen juist niet over de zonden van onze r.k. medemensen schrijven, zoals de heer D. een uitstalling geeft van de zonden van de protestanten. Overigens vind ik D. zeer onvolledig in zijn opsomming. Wij, protestanten, hebben heel wat meer zonden dan alleen maar materialisme.

3. Rassendiscriminatie veroordelen wij zonder meer. Het „apartheidsbcleid" in Z. Afrika veroordelen wij ook, indien en voorzoverre daarmee een discriminatie gepaard gaat; inzoverre het een voorlopige politieke noodzaak is om erger te voorkomen, menen wij het niet te mogen veroordelen. Maar overigens is dat een zeer ingewikkelde politieke beleidskwestie, waar wij onmogelijk dieper op kunnen ingaan. Dan zoudcn we het doel van ons blad voorbijstreven.

4. Naar ik meen, heeft geen enkele protestantse kerk ooit officieel rassendiscriminatie goedgekeurd, zoals Rome b.v. wèl een r. katholiek die protestant wordt officieel discrimineert door hem in can. 2314 van de Codex Juris Canonici „eerloos" te verklaren. Naar ik meen, veroordcelt ook elke protestant de Ku-Klux-Clan.

De discriminatie van de protestanten in Spanje gebeurt echter vanwege het concordaat van de Spaanse staat met het Vatikaan. Juist in dat concordaat staat te lezen, dat priesters in Spanje geen burgerlijk huwelijk kunnen sluiten enz. Wanneer de paus vandaag een streep door die bepaling haalt, dan kunnen ook vandaag nog de priesters in Spanje een geldig burgerlijk huwelijk sluiten.

5. U schrijft: Zulke kwesties als over „Moeder en kind" .......„kunnen we zelf wel af". Maar waarom heeft geen enkele bisschop, en voorzover mij bekend, ook geen enkele priester geprotesteerd tegen de desbetreffende uitspraak van Paulus VI? En zal men nu ernstig protesteren, nu de paus zo diktatoriaal is opgetreden in de gemengde-huwelijkswetgeving?

6. Ga nu weer niet denken, dat ik probeer te bewijzen, dat wij, protestanten. als mensen berer zouden zijn dan de r. katholieken. Zodra wij dat denken gaat ook voor ons de veroordeling op, die Jezus uitsprak over de farizeeër, die neerzag op de anderen, met name, over de tollenaar: Hij ging niet gerechtvaardigd naar huis.

Wij willen ons slechts keren tegen de leer en de instellingen van de r.k. kerk wanneer die in strijd zijn met de Bijbel en met de rechten van de mens. Wij moeten niets hebben van de leer en de instelling van het pausdom, wij zijn anti-paus maar dat is nog iets anders dan antipapisme.

7. Beste mede-mens, D., hoe ouder u wordt, — ik ben al bijna vijftig —, hoe meer u zult ontdekken, dat wij, mensen, een groot stuk egoïsme zijn. En ik hoop, dat ook u dit egoïsme van ons in het licht van Gods Woord als zonde zult veroordelen, zonder het te vergoelijken. Want alleen vanuit het besef van onze zondigheid kan de heerlijkheid van Christus voor ons opgaan, die de enige en volkomen Zaligmaker is voor hen die zich in geloof aan Hem toevertrouwen.

8. Tenslotte heel hartelijk dank voor uw brief, die, naar ik meen, een verhederende bijdrage is geweest voor het gesprek. En bijzonder dank voor uw gift voor onze arbeid, die wij vooral ook als sympathieke geste ten zeerste waarderen.

LEKTUUR REFORMATIE—ROME

H. J. Hegger: „Mijn weg naar het licht", f 3.50; „Onder hetzelfde Kruis"; f 3,95; „Moeder ik klaag u aan" f 1.75; „Jezus boeide mij" f 6.90; „ik zag Gods heerlijkheid" f 4.50; „Kort, maar krachttg" 35 cent; „Hoe kom ik tot rust", 75 cent. Deze boeken kunnen besteld worden op de Wartburg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1966

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

Woord

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 april 1966

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

PDF Bekijken