Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition) software en kan nog fouten bevatten. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.

IRS-projecten in vogelvlucht

Uit: In de Rechte Straat

In de Rechte Straat

Nederland

Nadat ons magazine in de achterliggende tijd een flinke metamorfose heeft onder gaan, is nu ook het kantoor aan de beurt, j Wellicht is het u bekend dat IRS de kantoorruimte in Bennekom huurt. De laatste paar jaar werd aan de huisvesting nauwe Ilijks geld besteed. Om de medewerkers toch onder goede omstandigheden en in een prettige omgeving te laten functioneren, was een flinke opknapbeurt nodig. Ook maakten Arbo-eisen verschillende vernieuwingen noodzakelijk. Aangezien er met ingang van 1 januari van dit jaar | met de verhuurder een huurovereenkomst voor meerdere jaren werd afgesloten, achtte het bestuur het verantwoord om de kantoorruimte op te laten knappen.

Het computerprogramma dat IRS gebruikte om de adressen te beheren van abonnees, donateurs, begunstigers en van de lezers van het Spaanse magazine En la Calle Recta dateerde van voor 1990 en was daarom sterk verouderd, f Verschillende programma's die het I verouderde systeem zouden kunnen vervangen, werden bekeken en vergeleken. Hierbij werd vooral gelet op de automatische verwerking van mutaties. Uiteindelijk is de keus | gevallen op een programma dat eruit sprong vanwege een bijzonder gun stige prijs-kwaliteitverhouding, ter was tegelijk een goed moment om het adressenbestand op te schonen. Hiervoor doen wij ook een beroep op u als lezers. Wilt u zo vriendelijk zijn alle onjuistheden in de adressering van de post die u van ons ontvangt telefonisch of schriftelijk aan het kantoor door te gevend Hiermee zou u ons een dienst bewijzen.

Wanneer u vragen heeft over het kantoor of de organisatie, schroom niet en neem contact op met een van de medewerkers.

Na Ulicy Prostej

Polen

De voorbereidingen voor het oprichten van een zusterorganisatie in Polen gaan door. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld de Poolse organisatie van meet af aan een Pools karakter te geven en te laten wortelen in Poolse structuren. Hierdoor zal het niet alleen veel gemakkelijker zijn om ingangen te vinden bij de Poolse kerken, maar zal de organisatie, met meer zelfstandigheid, ook beter kunnen functioneren. Mede daarom werd gekozen voor een zuster- in plaats van een dochterorganisatie. Vanzelfsprekend is een grondige kennis van de kerkelijke situatie absoluut nodig voor het bepalen van het beleid. Vanuit Nederland is het onmogelijk hier het juiste zicht op te krijgen. Daarom werden in maart twee calvinistische Poolse voorgangers van kleine protestantse gemeenten benaderd met de vraag of zij bereid zouden zijn om in het bestuur van de op te richten organisatie zitting te nemen. De IRS-delegatie die in 2002 Polen bezocht, heeft toen al kennis met hen gemaakt en acht hen in staat en geschikt om een bestuursfunctie te vervullen.

Tegelijk werd dezelfde vraag voorgelegd aan de in Polen woonachtige Nederlander Pedro Snoeijer. Via Tomasz Pieczko zijn wij met hem in contact gekomen. Toen Pedro in januari jl. met verlof was in ons land heeft een IRS-afvaardiging kennis met hem gemaakt en gesproken over het op te zetten werk in Polen. Pedro is 35 jaar, woont ruim zes jaar in Polen en is getrouwd met de Poolse Grazyna. Hij studeert theologie met de bedoeling in Polen predikant te worden. Om in zijn onderhoud te voorzien, is hij werkzaam als docent en verricht hij vertaalwerk.

Pedro heeft inmiddels positief op ons verzoek gereageerd en zijn medewerking toegezegd. Ook is hij ervan overtuigd dat er behoefte is aan een Poolse IRS. We zijn bijzonder dankbaar dat we hem hebben leren kennen en dat hij bereid is bij het werk betrokken te worden. Een bijkomend voordeel is dat Pedro het Pools uitstekend beheerst, waardoor het veel gemakkelijker zal zijn om met de Poolse organisatie te communiceren.

Al duidelijker tekenen de lijnen van dit nieuwe werkveld zich af. We mogen met verwondering constateren dat de Heere onze weg -tot nu toe- heel voorspoedig heeft gemaakt.

Helaas moeten wij hier melden dat de Poolse voormalige priester Miroslaw Kropidlowski, die sinds maart 2001 steun ontvangt voor levensonderhoud en studie, zijn plannen gewijzigd heeft. Het bestuur had gehoopt dat Miroslaw na de voltooiing van zijn opleiding tot predikant zou worden bevestigd in de presbyteriaanse kerk en in die hoedanigheid wat zou kunnen betekenen voor in Brazilië woonachtige Polen. In een brief deelde hij echter mee dat hij zijn opleiding aan een zendingsschool in Brazilië niet zal afronden, maar al eerder zal proberen in het zendingswerk aan de slag te gaan. Enerzijds is er dankbaarheid dat IRS deze voormalige roomskatholieke priester heeft mogen begeleiden tijdens het moeilijke proces van uittreden. Anderzijds is er de teleurstelling dat de plannen met Miroslaw niet gerealiseerd konden worden. Ondanks het stopzetten van de financiële steun heeft Miroslaw te kennen gegeven bereid te zijn artikelen te schrijven voor het Spaanse magazine ECR en zo mogelijk steun te verlenen aan het toekomstige Poolse werk. Hier hopen we in de toekomst nog dankbaar gebruik van te maken.

Tongeren

België

Reeds geruime tijd heeft de kleine protestantse gemeente van Tongeren vanuit onze organisatie bijzondere aandacht gekregen.

Aanleiding hiervoor waren de vragen die in de loop van de tijd vanuit de kerkenraad en de gemeente werden gesteld. Vooral vragen met betrekking tot het functioneren van de gemeente in een door en door rooms-katholieke stad. Hoe zou de gemeente meer aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op de stadsbevolking? Hoe kan de groei van de gemeente bevorderd wordend? In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat de verschillende tot nu toe gebruikte evangelisatiemiddelen maar heel weinig reacties opleveren. Dit is een zorg voor de gemeente en daarom ook een zorg voor IRS. Wij kunnen namelijk niet volstaan met alleen het bieden van financiële hulp vanuit Nederland.

Aangezien het vanwege de relatief kleine kantoorbezetting niet doenlijk is aan alle projecten de aandacht te geven die gewenst zou zijn voor een optimale ondersteuning, werd door het IRS-bestuur in een eerder stadium het voorstel aangenomen zogenaamde projectgroepen op te richten. Hierbij krijgen de verschillende bestuursleden ieder een bijzondere verantwoordelijkheid voor een van de projecten. Het is de bedoeling dat zij in nauw overleg met het kantoor en met enkele vrijwilligers -die vanuit hun kennis of ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de projectgroepde belangen van het betreffende project zo goed mogelijk behartigen.

In februari jl. werd de projectgroep Tongeren opgericht. Onder leiding van de coördinator, de heer G. Bos, houdt deze zich intensief bezig met de vragen betreffende de gemeente van Tongeren. Een eerste bespreking tussen projectgroep en gemeente vond plaats op 25 maart. De ontmoeting was allerhartelijkst en er werd in alle openheid over verschillende onderwerpen nagedacht en gesproken. Namens de gemeente sprak ds. Vanhuysse woorden van waardering voor de hartelijke betrokkenheid die ervaren mocht worden.

We willen u als lezer oproepen om deze gemeente met allen die er een taak hebben op te dragen in uw gebeden. Opdat de gemeente als een stad op een berg zal zijn, die niet verborgen kan blijven. Een vrijstad voor eenieder die op zoek is naar ware vrijheid en rust voor het hart.

Conferentie alle leeftijden

Nederland

Van 7 tot 10 februari werd door de Werkgroep Bezinning en Evangelisatie in Het Brandpunt te Doorn een conferentie voor alle leeftijden georganiseerd. Door verschillende sprekers werd het thema "Zijn Naam belijden" belicht. Vijfenveertig conferentiegangers woonden de bijeenkomst bij.

Van verschillende zijden hebben wij vernomen dat de conferentie als bijzonder positief werd ervaren. In een open sfeer en onderlinge verbondenheid werd met elkaar gesproken en mocht worden ervaren dat de Heere in het midden was en rijk heeft willen zegenen.