Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition) software en kan nog fouten bevatten. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.

Van het bestuur

Uit: In de Rechte Straat

Metamorfose

Ons magazine In de Rechte Straat is geheel vernieuwd: een nieuwe eigentijdse vormgeving, in fullcolour. Zoals eerder aangekondigd, is niet alleen de layout, maar ook de inhoud veranderd. De artikelen zijn korter en er wordt meer informatie geboden over de projecten, het werk onder de rooms-katholieke naasten, ver weg en dichtbij. Zodoende krijgt u beter inzicht in de besteding van de middelen. Wij hopen dat hierdoor uw betrokkenheid bij ons werk zal toenemen, zodat u dit werk niet alleen financieel, maar ook in uw gebeden zult gedenken.

De verschijningsfrequentie van het blad wordt teruggebracht tot vier maal per jaargang. Omdat de jaarlijkse kosten voor het vernieuwde blad beduidend lager zijn, komt ook de abonnementsprijs lager te liggen. Het bestuur verwacht dat door deze vernieuwingen én besparingen er meer geld vrijgemaakt kan worden voor het realiseren van de doelstelling.

Scribenten

Tegelijk met de introductie van de nieuwe vormgeving willen we langs deze weg ook afscheid nemen van een paar scribenten die in de achterliggende jaren hun artikelen hebben geleverd.

In september werd de 25e aflevering van 'De Institutie van Calvijn' gepubliceerd. Daarmee kwam het tot een afronding van deze serie, verzorgd door prof.dr. W. van 't Spijker. Voor de rubriek 'Jouw vragen' was nog genoeg materiaal beschikbaar, maar helaas heeft ds. C.G. Vreugdenhil zich, vanwege de beperkte ruimte in zijn agenda, moeten verontschuldigen. Het bestuur wil beiden hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij hebben verricht.

Een nieuwe scribent voor de jongerenrubriek mogen we verwelkomen, namelijk de heer H. van Groningen. Wij wensen hem de zegen van de Heere toe in zijn arbeid voor ons blad en hopen dat de inhoud van zijn artikelen harten van jongeren én ouderen zal raken.

Nieuw logo

Zoals u op de omslag ziet, presenteert onze stichting ook een nieuw logo. Het kruis past als symbool bijzonder goed bij onze organisatie vanwege onze doelgroep, de roomskatholieke medemens. Maar ook bij protestanten, in de gehele wereld, roept het kruis herkenning en erkenning op. Immers, het wijst heen naar de opgestane Christus. De Gekruisigde leeft en Hij regeert, maar Zijn regering staat in het teken van het kruis.

Het kruis, dat was het altaar waarop Christus Zijn offer bracht. Alleen op grond van dat offer worden er zondaren gezaligd. Daarom willen wij met Paulus getuigen: "Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus" (Gal. 6:14).

Wegwijsbeurs

Mede dankzij verschillende sponsors was IRS vertegenwoordigd op de Wegwijsbeurs. Dagelijks waren leden van bestuur en comités aanwezig om bestaande contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen. We mogen terugzien op fijne ontmoetingen. Met enthousiasme werd gereageerd op de wedstrijd en vele kinderen gingen aan de slag met de kleurplaat. Velen hebben zich opgegeven voor een gratis proefexemplaar van ons magazine. Ook zij hebben dit nummer voor het eerst ontvangen en we hopen dat allen zich zullen abonneren.