Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition) software en kan nog fouten bevatten. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.

IRS-projecten in vogelvlucht

Uit: In de Rechte Straat

In de Rechte Straat

Nederland

Op de vernieuwde uitgave van ons magazine ontvingen we de achterliggende tijd veel positieve en enthousiaste reacties.

Deze hebben het bestuur en de medewerkers verblijd.

Negatieve geluiden hebben ons niet bereikt. De lezers gaven aan zowel de uiterlijke als de inhoudelijke veranderingen te waarderen. Lezers die een andere mening zijn toegedaan wordt verzocht alsnog reageren.

Een dergelijke uitgave blijft per slot van rekening altijd voor verbeteringen vatbaar. Commentaar is welkom en iedere reactie stellen wij op prijs. Ook was er een goede respons op de verzonden proefexemplaren en werden nieuwe namen aan het abonneebestand toegevoegd. Graag sturen wij geïnteresseerden een gratis nummer toe. Neemt u daartoe contact op met het kantoor.

Tongeren

België

Rond de kerstdagen werden er door de gemeente van Tongeren diverse evangelisatieacties ondernomen. Ook gemeenteleden hebben hieraan mee gewerkt, bijgestaan door verschillende groepen vrijwilligers uit Nederland. Jongeren uit Bameveld hebben op 14 december jl. straatwerk verricht, folders uitgereikt en mensen aangesproken. Een week later kwamen 32 jongeren uit Dordrecht en Goes naar Tongeren. Huis aan huis zijn folders bezorgd en in de winkelstraten werden kleine attenties uitgereikt, waarbij werd geprobeerd gesprekjes aan te knopen met het winkelende publiek. De reacties waren allervriendelijkst.

Mensen reageerden positief en spraken hun waardering uit voor deze activiteiten. Duizenden folders vonden hun weg. Toch reageerde ds. Vanhuysse aan het begin van dit jaar enigszins teleurgesteld op het (zichtbare!) resultaat. Ditmaal geen énkele reactie! Niémand ging op de uitnodiging voor de kerkdiensten in. Geen énkele Bijbel werd aangevraagd. Wat is het dan moeilijk om de moed niet te verliezen en toch maar door te gaan met het zaaien op harde, onvruchtbare grond. En soms -of is het meestal- moet er gewacht worden op de vruchten. Zoals het in de Bijbel ook staat: "gij zult het vinden na vele dagen." Laten wij deze pogingen om mensen met het Evangelie te bereiken en hen bij de gemeente te betrekken, met de werkers, in onze gebeden opdragen aan de Heere van de oogst en Hem bidden om Zijn zegen.

Bijbels en lectuur

Spaanstalige lectuur

Zoals u in de begeleidende brief al heeft kunnen lezen, wordt binnenkort een nieuwe lectuur - actie in ECR gestart. Drie boekjes van de hand van de Spaanse predikant E

Rodriguez worden dan aangeboden. Ditmaal tegen kostprijs, terwijl andere lectuur voorheen gratis werd verstrekt. IRS vraagt deze vergoeding voor de lectuur niet alleen vanuit financieel oogpunt. We proberen hiermee te voorkomen dat de lectuur terechtkomt bij mensen die er niets voor overhebben en er dus waarschijnlijk ook niets mee zullen doen. De lectuur wordt uiteraard wél gratis verstrekt aan hen die de lectuur aanvragen en aangeven die niet te kunnen betalen. Deze wijze van aanpak wordt de laatste jaren wel meer in het lectuurwerk gehanteerd.

Midarp

Congo

Ten aanzien van het projectenbeleid heeft heeft het bestuur, zoals u eerder heeft kunnen lezen, in februari 2002 besloten het werkterrein in de toekomst te beperken tot Europa. Vooral ook vanwege het vele werk dat zich dichter bij huis, op het eigen continent, aandient. Hierbij dient aangetekend te worden dat voor de bearbeiding van de Spaanstalige landen in Midden- en Zuid-Amerika middels het lectuurproject En la Calle Recta een uitzondering wordt gemaakt.

Vanwege deze beleidswijziging kwam het project Congo reeds in aanmerking voor het afbouwen van de steun. De samenwerking met de organisatie Midarp (een stichting voor opvang van voormalige priesters en geestelijken in Congo), die zich onder meer bezighoudt met het uitgeven van lectuur bestemd voor rooms-katholieken, staat al geruime tijd op een laag pitje. Vooral enkele praktische problemen zijn hiervan de oorzaak. Zoals u wellicht weet zijn we voor de uitwisseling van informatie en materialen hoofdzakelijk aangewezen op de koeriersdiensten die ds. A.J. Krol uit Gorinchem voor ons verricht. Daarnaast was er ook direct contact per e-mail. Zeker het afgelopen jaar verliep dit contact met de voorman van Midarp, ds. Sita Luemba, uiterst moeizaam. De informatie die wij ontvingen was summier en de rapportage liet te wensen over. Diverse berichten die wij verzonden bleven, om welke reden dan ook, onbeantwoord.

Aangezien IRS een goede communicatie en inzichtelijke rapportages noodzakelijk acht als minimale voorwaarden voor het verlenen van steun, heeft het bestuur Midarp laten weten de steun af te zullen bouwen en de samenwerking, die in 1999 is aangegaan, op termijn te beëindigen.

Na Ulicy Prostej

Polen

De voormalige priester Tomasz Pieczko heeft in de achterliggende tijd onderzocht of hij, na afronding van zijn theologiestudie aan de Theologische Faculteit in Aix en Provence, in zijn vaderland Polen tot predikant bevestigd zou kunnen worden. Uit verschillende contacten met predikanten, voorgangers en anderen die werkzaam zijn in het evangelisatiewerk was hem duidelijk geworden dat hij als predikant betere mogelijkheden heeft om in Polen een organisatie te beginnen, ook al richt die zich primair op roomskatholieken. In tegenstelling tot de voorgangers van kleine gemeenten en groeperingen wordt een predikant in Polen gezien als iemand die formeel is aangesteld tot pastorale en missionaire arbeid en ook als zodanig erkend. Bovendien zal een predikant veel eerder als gesprekspartner geaccepteerd worden wanneer op universitair niveau een theologisch gesprek gevoerd wordt met rooms-katholieke geestelijken. En dat zal toch een van de aandachtsvelden worden wanneer er een Poolse IRS wordt opgericht.

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden met vooraanstaande leden van de protestantse kerk in Polen. Daarin heeft Tomasz zijn visie voor het werk in zijn vaderland toegelicht, alsmede de uitgangspunten van IRS. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden dat er zeker mogelijkheden zijn voor een zusterorganisatie van IRS en dat men ook wel bereid is Tomasz toe te laten als predikant tot hun kerkgenootschap. Al met al belangrijke zaken, die nu reeds -hoewel de studie nog niet is afgerond en er waarschijnlijk ook nog een korte stage zal volgenbesproken dienen te worden.

Gelukkig verloopt Tomasz' studie aan de faculteit in Aix en Provence zeer voorspoedig en wordt hij gevormd en voorbereid op een taak onder zijn volksgenoten.

K'ekchis

Guatemala

Met het theologisch instituut Seminario Evangélico Presbiteriano (SEP) werd in 2000 een driejarige overeenkomst gesloten om voorgangers van de K'ekchf-bevolking in een viertal centra theologisch toe te rusten. Reeds twee jaren werd financiële steun geboden aan deze K'ekchi'-centra. Met deze overeenkomst heeft het SEP zich er onder meer toe verplicht de haar ter beschikking gestelde fondsen op transparante wijze te beheren.

Hieraan werd gedurende het afgelopen jaar -in tegenstelling tot de twee voorgaande jaren- naar de mening van het bestuur niet voldaan. De rapportage liet te wensen over.

Daarom werd besloten, in afwachting van een juiste verantwoording, de steun voor deze laatste termijn te bevriezen en deze gedurende het lopende jaar 2003 voor deze bestemming te reserveren. Zeker met het oog op de mensen om wie het gaat, eenvoudige voorgangers die leiding hebben te geven aan hun kleine gemeenten en daarom het onderwijs zo hard nodig hebben, hopen wij de juiste gegevens spoedig te ontvangen, waarop wij tot betaling kunnen overgaan.