Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition) software en kan nog fouten bevatten. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.

Financiële zaken

Uit: In de Rechte Straat

Uiteraard zijn nu; in november 2002, de jaarcijfers van de Stichting In de Rechte Straat nog niet bekend.

Naar verwachting zal het tekort over het lopende boekjaar ongeveer € 125.000,00 bedragen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen. In de eerste plaats zijn de langlopende verplichtingen hier debet aan. Zo zijn de verzendkosten van de Spaanse uitgave En la Calle Recta flink gestegen, terwijl ook het lezersaantal toenam. Daarnaast werd de steun gecontinueerd aan de kleine protestantse gemeente te Tongeren en kwamen de kosten voor studie en levensonderhoud van de beide Poolse voormalige priesters opnieuw voor rekening van IRS. U zult begrijpen dat het bestuur dankbaar is dat zij deze hulp heeft mogen bieden. Dit neemt echter niet weg dat deze financiële situatie op langere termijn zorgen baart. Temeer, daar het ontwikkelen en stichten van een zusterorganisatie van de IRS in Polen de nodige investeringen gaat vragen.

Vormen van steun

Dit jaar heeft u, als lezer van ons maandblad, behalve voor het abonnementsgeld, vier maal een acceptgiro ontvangen. Hiermee steunde u een bepaald project van IRS of het werk van IRS in het algemeen. Bij het vernieuwde magazine In de Rechte Straat, dat eens per kwartaal gaat verschijnen, ontvangen de abonnees eveneens een acceptgiro. Het abonnementsgeld voor deze uitgave is teruggebracht naar € 5,75. Aan het begin van dit jaar werd ook de mogelijkheid geboden om als 'Vrienden van IRS' door middel van een automatische incasso, per maand, per kwartaal of per half jaar een bijdrage aan de IRS over te maken. Voor u betekent dit betalingsgemak. Tegelijk draagt het bij aan een gespreide vaste giftenstroom waarop wij ons beleid kunnen afstemmen. Het bestuur van IRS zou het zeer op prijs stellen, wanneer meer mensen van deze mogelijkheid gebruik zouden maken. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.

Gezinsbeurs Wegwijs

De secretaris heeft in zijn artikel reeds een korte terugblik gegeven. Toch komt het ook op deze pagina opnieuw aan de orde. In de eerste plaats omdat het bij de deelname aan een dergelijke beurs om een investering gaat in het kader van naamsbekendheid en fondsenwerving. Daarbij kan de vraag gesteld worden, of een dergelijke investering verantwoord is. Het uiteindelijk resultaat moet dat uitwijzen, maar dat laat zich niet snel meten. Toch kunnen wij nu reeds vaststellen, dat het zeker een gemiste kans zou zijn geweest als IRS zich niet had gepresenteerd. Heel veel mensen hebben de stand bezocht, informatie ontvangen en hebben zich in een persoonlijk contact laten informeren over het 'eigene' van IRS.

In de tweede plaats is het de bedoeling van dit artikel de winnaars bekend te maken van de twee wedstrijden. Met veel enthousiasme werd hieraan meegedaan. Vooral de kinderen hebben geweldig hun best gedaan om er iets moois van te maken. Het was wel heel moeilijk om uit al die prachtige kleurplaten er drie te kiezen. Daarom willen wij jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie geweldige inzet.