Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition) software en kan nog fouten bevatten. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.

Financiële zaken

Uit: In de Rechte Straat

In dit tweede kwartaalblad van de Istichting IRS brengt de penningmeester namens het bestuur verslag uit over de financiële stand van zaken betreffende het boekjaar 2002.

Het bestuur en de medewerkers op kantoor zijn dankbaar dat het werk van IRS ook in het verslagjaar kon voortgaan.

Deze dankbaarheid gaat in de eerste plaats uit naar de Heere, onze God, Die daarvoor de gezondheid en de mogelijkheden gaf. Daarnaast zijn wij ook u, donateurs en lezers van ons kwartaalblad In De Rechte Straat, oprecht dankbaar voor uw gebed en financiële ondersteuning.

Het verslagjaar 2002

In het jaar 2002 werden vele initiatieven ontplooid om het waardevolle werk van stichting IRS uit te dragen.

Het stemt het bestuur tot dankbaarheid dat de inkomsten van de stichting opnieuw een stijging lieten zien. Tevens kon door een herschikking van de beleggingen een hoger rendement worden behaald. De verwervingsen uitvoeringskosten voor de eigen organisatie werden strak in de hand gehouden.

Dat opnieuw melding gemaakt kan worden van een post nalatenschappen, stemt het bestuur tot grote dankbaarheid. Dat het een zeer wisselende en niet te begroten post is, spreekt voor zich.

De voormalige priester ds. Francisco Rodriguez in Spanje heeft een groot aandeel in de verzorging van ons Spaanstalige blad En la Calle Recta (ECR), dat in ruim vijftig landen wordt gelezen. Tevens verzorgt hij voor een belangrijk deel de correspondentie en de nazorg die daaruit voortvloeien. Gezien de leeftijd van ds. Rodriguez heeft het bestuur besloten een pensioenvoorziening voor hem te reserveren. Deze voorziening blijft in eigen beheer bij de stichting.

Het resultaat over het jaar 2002 is, exclusief de pensioenvoorziening voor ds. Rodriguez, aanmerkelijk positiever dan begroot. Het bestuur blijft dan ook in afhankelijkheid en vertrouwen op de Heere het werk van de stichting IRS behartigen.

Projecten en ondersteuningen

De meerjarige steun aan projecten in Congo, India, K'ekchis in Guatemala en uiteraard aan de gemeente van Tongeren in België werd voortgezet. Het Spaanstalige magazine En la Calle Recta werd tweemaandelijks uitgegeven en roept onverminderd veel reacties van lezers op.

De ondersteuning in het levensonderhoud van Poolse voormalige priesters en de financiering van een theologische opleiding ten behoeve van Tomasz Pieczko werden ook in dit verslagjaar voortgezet.

Nieuwe initiatieven

Het IRS-maandblad werd opgefrist en geactualiseerd. De omzetting naar een kwartaalblad, waarvan de inhoud meer wordt afgestemd op de doelgroep, heeft tot vele positieve reacties geleid.

Deelname aan de Wegwijsbeurs gaf aan dat de IRS springlevend is. Vele nieuwe contacten werden gelegd en het doel van de stichting werd breed uitgedragen.

Het voorlopige huurcontract in Bennekom is veranderd in een definitief contract. Hierdoor is het mogelijk dit jaar de gedateerde kantoorruimte te renoveren. De wettelijke Arbo-richtlijnen spelen hierbij een belangrijke rol. De computerapparatuur zal gelijktijdig vernieuwd en aangepast worden, wat tot een nog grotere efficiëntie zal leiden.

De beslissing om een zusterorganisatie van de Stichting IRS in Polen op te richten, zal de nodige organisatorische en ook financiële aandacht vragen. Het project Polen is dan ook voor het eerst in de begroting voor 2003 opgenomen.

Ook in de gemeente van Tongeren zullen stappen worden gezet om de evangelisatie ter plaatse een nieuwe impuls te geven.

Financieel verslag 2002 ter inzage

Hiernaast treft u de balans en de staat van baten en lasten aan per 31 december 2002. Door Roza Accountants te Veenendaal is op 3 maart 2003 een accountantsverklaring afgegeven. Voor geïnteresseerden ligt het volledige jaarverslag tot eind juni ter inzage op het kantoor te Bennekom. Uiteraard dient hiervoor een afspraak gemaakt te worden.