Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition) software en kan nog fouten bevatten. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.

Jaarcijfers 2001

Inditaugustus/septembernummer brengt de penningmeester namens het bestuur verslag uit over de financiéle stand van zaken betreffende het boekjaar 2001. Het bestuur en de medewerkers op kantoor zijn dankbaar dat het werk van de IRS ook in het verslagjaar kon voortgaan. Deze dankbaarheid gaat in de eerste plaats uit naar de Heere onze God, die daarvoor de gezondheid en de mogelijkheden gaf. Daarnaast zijn wij ook u, donateurs en lezers van ons maandblad 'In De Rechte Straat', dankbaar voor uw gebed en uw financiéle ondersteuning.

Het verslagjaar 2001

Het betreft een volledig kalenderjaar onder leiding van een nagenoeg nieuw bestuur. De bestuursleden werden reeds eerder in ons blad aan u voorgesteld.

In het verslagjaar werd door een externe organisatiedeskundige, de heer C. Groeneveld, advies uitgebracht om door middel van reorganisatie en herstructurering te komen tot een vernieuwde en bij deze tijd passende IRS. Het advies werd door het bestuur aanvaard en er werd een begin gemaakt met de stapsgewijze uitvoering van het plan. Hierdoor ontwikkelt IRS zich tot een organisatie die op adequate wijze werkt aan de realisering van haar doelstelling. Tegelijkertijd zal IRS door de herstructurering beter in staat zijn om als een goed rentmeester de haar ter beschikking gestelde middelen op efficiënte wijze aan te wenden voor de doelen waarvoor zij gegeven worden.

Door de heren A.W. van Bragt (officemanager) en A.J. Huisman (administrateur), bijgestaan door een parttime secretaresse, werd het kantoor in Bennekom op een goede en correcte wijze i

Resultaten

De inkomsten van de Stichting IRS namen ten opzichte van het vorige verslagjaar fors toe, mede dankzij enkele nalatenschappen. Daartegenover werden de kosten van de eigen organisatie teruggebracht door een kritisch bewaken daarvan op het kantoor. De waarde van de beleggingen is overeenkomstig de algehele trend enigszins gedaald.

Besteding doelstelling

De uitgaven ten behoeve van de verschillende projecten en ondersteuningen konden volledig uit de inkomsten worden voldaan. Het verlenen van steun aan priesters, kloosterlingen en eventueel ook leken die om des gewetens wil de Rooms-Katholieke Kerk verlaten, een van de doelstellingen van IRS, bleek ook in 2001 nog relevant. Twee Poolse voormalige priesters ontvingen steun voor hun theologische studies. Ook de kosten van levensonderhoud komen voor rekening van de stichting. Andere projecten zijn langjarig en bij u bekend onder de namen: Tongeren in België, Congo, K'ekchi in Guatemala en het blad 'En la Calle Recta' (ECR), het Spaanstalige tweemaandelijkse magazine, dat wordt verspreid in meer dan vijftig landen.

RFB-keurmerk

In de colofon van ons blad komt u als lezer het RFB-keurmerk voor goede doelen tegen. Dit betekent dat de verhouding van de kosten van de eigen organisatie ten opzichte van de inkomsten van de Stichting IRS niet meer bedragen dan het maximaal toegestane percentage van 25 procent. Voor IRS bedroeg dit percentage gedurende het verslagjaar slechts 10 procent.

Legateren

Onder het kopje 'Baten uit fondswerving' is vermeld dat er een belangrijk bedrag aan legaten werd ontvangen. Hierdoor was het in dit verslagjaar 2001 niet nodig om de financiële reserve aan te spreken. Wellicht voor u, die het werk van de Stichting IRS een warm hart toedraagt, een overweging om IRS ook testamentair te gedenken.

Financieel verslag 2001

Onderstaand treft u de balans en de staat van baten en lasten aan per 31 december 2001. Door Roza Accountants te Veenendaal is op 29 april 2002 een accountantsverklaring afgegeven. Voor geïnteresseerden ligt het volledige jaarverslag tot medio oktober ter inzage op het kantoor te Bennekom. Uiteraard dient hiervoor een afspraak gemaakt te worden.

Namens het bestuur,

J.W. Bobeldijk, penningmeester