Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition) software en kan nog fouten bevatten. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.

IRS-projecten in vogelvlucht

Uit: In de Rechte Straat

In de Rechte Straat
Nederland

De periodiek In de Rechte Straat geeft, nu het vernieuwd is, meer voorlichting over de verschillende projecten. De inhoud is daarmee minder gericht op de doelgroep en meer op de achterban. Om het werk, gericht op de doelgroep in ons eigen taalgebied, voort te zetten en zo mogelijk uit te bouwen, wordt bekeken welke materialen hiervoor ontwikkeld dienen te worden. Een van de middelen waar momenteel aan gewerkt wordt is een geheel vernieuwde en in verj schillende talen opgezette internetsite. Het is niet alleen de bedoeling langs deze weg in contact te komen met de rooms-katholieke naasten, maar via dit medium ook de reeds verschenen publicaties, die betrekking hebben op de relatie Rome-Reformatie, aan te bieden. Binnenkort wordt de Nederlandse site operationeel.

Tongeren
België

Het Evangelie wordt ondag aan zondag verkondigd in het kleine protestantse kerkje aan de Rutterweg, te Tongeren. De diensten tellen ongeveer zestig bezoekers. Daarnaast worden er doordeweeks verschillende activiteiten ontplooid, zowel voor de gemeente, naar binnen gericht, als naar buiten, v meer wervend. En het woord doet mensen veranderen. Druppelsgewijze worden nieuwe leden aan de gemeente toegevoegd. Toch blijven de teleurstellingen ds. T. Vanhuysse niet bespaard. Hoe kan het ook anders. Waar God Zijn Kerk bouwt is de duivel ook actief. Hij probeert mensen bij het Woord vandaan te trekken en te houden en richt zijn pijlen vooral op degenen die werkz a am zijn in de verkondiging van het Woord. In Tongeren wordt kennelijk ervaren dat er een strijd gestreden wordt tegen de geestelijke machten. Wilt u, wil jij wanneer u/je bidt ook denken aan deze kleine gemeente, de kerkenraad en aan haar predikant?

En, mocht u eens in het zuiden van ons land verblijven, dan bent ook u uiteraard van harte welkom in de zondagse eredienst. Een routebeschrijving kunt u desgewenst opvragen bij het kantoor.

En la Calle Recta
Spaanstalig magazine

Dit tweemaandelijks periodiek schenkt veel aandacht aan Bijbelstudie, meditatie en aan vragen van rooms-katholieke lezers. Sinds het ook via internet geraadpleegd en aangevraagd kan worden, blijven de verzoeken voor gratis toezending binnenkomen. Per werkdag worden er gemiddeld zes nieuwe namen genoteerd voor een abonnement. De vele duizenden lezers wonen verspreid over maar liefst vijftig landen. Op gewetensvolle wijze verzorgen ds. Rodriguez (in Ponferrada, Spanje) en ds. J.D. van Roest (Lunteren) de kopij en de uitgebreide correspondentie, zowel per post als per email ontvangen, die met ECR samenhangt. Wat is de vrucht van al dit werk<- Dat kunnen we nu niet geheel overzien, maar Prediker 11 garandeert ons: "gij zult het vinden na vele dagen."

Bijbels en lectuur
Spaanstalige lectuur

In de loop van dit jaar zijn er drie boekjes (ca. 100 pag.) van ds. . Rodriguez gedrukt, in een oplage van 2000 stuks. Deze boekjes bevatten Bijbelstudies en geloofsvragen van de lezers van ECR, die voorzien zijn van een antwoord. Binnenkort zal deze lectuur voor een gering bedrag worden aangeboden in het Spaanse magazine ECR. Zo worden mensen die soms in de meest afgelegen gebieden wonen en nog nooit een boekwinkel bezochten, in staat gesteld bijbelgetrouwe lectuur aan te schaffen.

Na Ulicy Prostej
Polen

Steeds duidelijker tekenen de contouren van dit nieuwe project zich af. Wellicht heeft u eerder gelezen dat twee Poolse voormalige priesters steun ontvangen voor levensonderhoud en hun theologiestudie. Miroslaw in Brazilië en Tomasz in Frankrijk. Beiden bereiden zich voor op een taak in de verkondiging van het Evangelie. Naar verwachting zullen zij rond de zomer 2003 de studie afronden. In de loop van het achterliggende jaar hebben zij al tal van contacten gelegd met zowel protestantse als rooms-katholieke volksgenoten. Op hun beurt begeleiden zij nu zelf enkele rooms-katholieke geestelijken, die vragen hebben over de leer van hun kerk en zich daar steeds minder thuis voelen. Heel duidelijk blijkt, dat, nu IRS zich meer en meer richt op de oorspronkelijke doelstelling, namelijk het getuigende gesprek met de r.-k. naaste met de daaraan verbonden hulp aan geestelijken, deze doelstelling ook anno 2002 actueel is. Inmiddels is er een netwerk van contacten ontstaan, die zich als een olievlek uitbreidt. Via de Poolse broeders komen telkens nieuwe mensen in contact met IRS. Al deze ontwikkelingen hebben het bestuur verwonderd doen staan. Kennelijk heeft de Heere het alles zo geleid dat Polen een nieuw werkterrein voor onze stichting wordt. Langzaam maar zeker rijpte het plan om, in samenwerking met de bestaande structuren van de protestantse kerken en organisaties ter plaatse, een Poolse evenknie van IRS op te richten. Om in het in, geestelijk opzicht zo duistere, Polen de proclamatie van het Evangelie van vrije genade te bevorderen en hulp te bieden aan rooms-katholieken die dit behoeven. Om de bestaande contacten te inventariseren en nieuwe contacten te leggen, werd in september een kort bezoek gebracht aan Polen. Daaruit is gebleken dat er niet alleen goede mogelijkheden zijn voor samenwerking, maar dat ook de bereidheid daartoe ruimschoots aanwezig is. Met Tomasz, die de IRSdelegatie tijdens de reis vergezelde, is diepgaand gesproken over mogelijkheden om hem bij dit werk in te schakelen. Op de vraag, hem naderhand gesteld, of hij hiertoe bereid zou zijn, heeft hij geantwoord dat het de keuze van zijn hart is na afronding van zijn studie, terug te keren naar Polen om daar het werk onder zijn volksgenoten ter hand te nemen.

Inmiddels worden voor de oprichting van een Poolse IRS voorbereidingen getroffen en beleidslijnen uitstippeld. We bidden dat God Zijn zegen geeft over deze jonge loot van het werk. Met die zegen zal het zeker gelukken en zal ook dit werk niet ijdel zijn in de Heere.

IICS
Zuid-West India

Van de door IRS (i.s.m. de BIEH) geboden financiële steun aan het Indian Institute of Christian Studys in Kerala werden in de achterliggende jaren Bijbelstudieconferenties bekostigd en Bijbels en reformatorische lectuur gedrukt en verspreid. Zo was het mogelijk enkele jaren geleden een Bijbelvertaling in het Malayalam, de landstaal, te laten verschijnen. Wat dat betreft zijn er prachtige doelen gerealiseerd. Inmiddels heeft het instituut echter al zo lang steun ontvangen dat het op eigen benen moet kunnen staan. In goed overleg met onze partnerorganisatie heeft het bestuur besloten de steun af te bouwen.

Jongerenconferenties
Nederland

In Ysselsteyn (Limburg) werd in oktober opnieuw een jongerenconferentie georganiseerd.

Vanwege verschillende andere activiteiten in het land, was het aantal deelnemers dit keer niet zo groot. Hierdoor was het wel mogelijk om wat intensiever met elkaar in gesprek te komen. Het hoofdthema luidde: Zijn Naam belijden. Een drietal sprekers heeft een aspect van dit onderwerp belicht, waarna er gelegenheid was om aan de hand van vragen verder na te denken over het onderwerp.

Tijdens de maaltijden, de persoonlijke gesprekken en het zingen op straat in Venray werd een onderlinge band ervaren. Wat is het goed om samen met leeftijdsgenoten op deze wijze bezig te zijn met een bijbels thema. De Werkgroep Bezinning en Evangelisatie nodigt alle jongeren van harte uit voor de conferenties die nog op stapel staan.